Bestanden Van Wermeskerken 4

Samenwerking negentien Strokartonfabrieken 1937

Op vrijdag 18 juni 1937 kwamen de directeuren, soms in gezelschap van hun commissarissen, van 19 Strokartonfabrieken (9 Naamloze Vennootschappen en 10 Coöperatieve fabrieken) in Groningen bijeen in Restaurant Riche aan de Vismarkt.

Niet alle namen van de personen op de foto zijn ons bekend.

Met de klok mee, van links naar rechts zittend gaat het om de volgende personen: geheel links: de heer H.A. Van Wermeskerken, ‘Albion’, naast hem: de heer A. Olthof, ‘Erica fabrieken’. Vierde van links: de heer N.H. Stel, ‘Coöperatieve Stroocartonfabriek De Toekomst Scheemda’. En geheel rechts, met sigaret, de heer ir. E. H. Muntinga, ‘Coöperatieve Stroocartonfabriek De Eendracht, Appingedam’. Derde van rechts, met bril, de heer Leuning, ‘Coöperatieve Strocartonfabriek Reiderland Winschoten’.

Staande van links naar recht: geheel links, de heer J. Tuzee, ‘Britannia Oude Pekela, tweede van links, de heer D.G.S. Landweer, ‘W.A. Scholten, Sappemeer’. Vierde van links, de heer B.F. Drenth, ‘De Kroons, Oude Pekela’. Zesde van links, de heer R.L. Addens, ‘Coöperatieve Stroocartonfabriek De Dollard Nieuweschans’. En geheel rechts, staand, de heer W.S. De Muinck-Keizer, ‘Hollandia Coevorden’.

Tijdens het diner voor Commissarissen werd een contract opgesteld over een gezamenlijke prijs- en productieregeling. In het contract zijn de volgende fabrieken vertegenwoordigt: Albion, Britannia, De Dollard, De Eendracht, De Erica, de Free&Co, De Halm, de Hollandia, de Hooites-Beukema, de Kroon, Ons Belang, Reiderland, de W.A. Scholten, De Toekomst, de Union, de Vrijheid, en de Beukema&Co. Een kopie hiervan ziet u hier:

De tekst bovenaan de pagina luidt als volgt: Contractanten verbinden zich om, in geval zij hunne fabriek aan derden verkoopen, verhuren of in exploitatie overdragen, zich sterk te maken of te garandeeren, dat de nieuwe exploitant de bepaling dezer overeenkomst nakomt.

Contractanten verbinden zich zoveel mogelijk mede te werken tot een loyale uitvoering van bovenstaande bepalingen en met name verbinden zij zich om zich te onthouden van alle handelingen, die tegen den geest van dit contract indruischen of die de bepalingen van dit contract illusoir maken.

Deze overeenkomst eindigt 30 juni 1939. Vóór 1 januari 1939 zal een vergadering worden belegd, waarin zal worden beraadslaagd over een eventueele verlenging dezer overeenkomst. Slechts met algemeene stemmen kan hiertoe worden besloten.

In duplo opgemaakt te Groningen, den 18 Juni 1937

Ook de Directeur van de Naamloze Vennootschap Beukema&Co ondertekende de brief. Voor hem werd een aparte toevoeging op het contract opgemaakt:

Ondergeteekende de N.V. Cartonfabriek Beukema&Co te Hoogezand verklaart overeenkomstig  artikel 15 van deze overeenkomst toe te treden op alle bepalingen van dit contract waarbij de productiecapaciteit van haar fabriek wordt vastgesteld op 415 ton per week.

Kopieën van het contract en de foto ontvingen we van de heer Van Wermeskerken. De orginelen bevinden zich in zijn privéarchief.